ສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດ ແລະ ການແພດເຂດຮ້ອນ (Lao TPHI)

ໃນເມື່ອກ່ອນ, ສະຖາບັນມີ​ຊື່​ວ່າ ສະ​ຖາ​ບັນ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ສາດ ຂຽນ​ຫຍໍ້ ສບສ ຊື່​​ເປັນພາສາ​ຝລັ່ງ  Institut National de  Sante Publique “INSP”   ຊື່​​ເປັນພາສາ​ອັງກິດ National Institute of Public Health  “NIOPH” ແມ່ນຫົວໜ່ວຍ​ວິຊາ​ການໜື່ງ ຂອງ​ກະຊວງ​ສາທາລະນະ​ສຸກ ມີ​ຖາ​ນະ​ທຽບ​ເທົ່າ​ກົມ ພາຍ​​ໃຕ້​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ລັດ​ຂອງ​ກົມ​ການ​ສຶກສາ ​ແລະ ຄົ້ນຄວ້າ​ວິທະຍາສາດ, ມີພາລະບົດບາດໃນການສົ່ງເສີມ, ໃຫ້ການປຶກສາແນະນຳ, ປະສານງານ ແລະ ດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອພັດທະນາລະບົບສາທາລະນະສຸກໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ. 

ປັດຈຸບັນ, ສະຖາບັນໄດ້ມີການປ່ຽນຊື່ໃໝ່ ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 2979/ສທ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 06 ທັນວາ 2017. ໃນຂໍຕົກລົງແມ່ນໄດ້ເຫັນດີປ່ຽນຊື່ຈາກ ສະຖາບັນສາທາະນະສຸກສາດ ມາເປັນ ສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດ ແລະ ການແພດເຂດຮ້ອນ ຂຽນຫຍໍ້ “ສສກ” ຊື່ເປັນພາສາຝຣັ່ງເສດ Institut Tropical et de La Sante Publique Lao “ITSPL” ຊື່ເປັນພາສາອັງກິດ Lao Tropical and Public Health Institute “Lao TPHI” ແມ່ນຫົວໜ່ວຍວິຊາການລະດັບ 1 ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ລັດຖະມົນຕີ ໃນການສົາງເສີມ, ຄຸ້ມຄອງ, ດໍາເນີນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ກໍ່ສ້າງບຸກຄະລາກອນ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງສາທາລະນະສຸກ, ການແພດເຂດຮ້ອນ ແລະ ສາທາລະນະສຸກສາດລະຫວ່າງຊາດ ແນ່ໃສ່ເພື່ອສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດ ແລະ ການແພດເຂດຮ້ອນ (Lao TPHI) ປະກອບດ້ວຍ 5 ພະແນກ:

  1. ພະແນກບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ.
  2. ພະແນກປະສານງານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຄົ້ນຄວ້າ - ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.
  3. ພະແນກຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍ ແລະ ລະບົບສາທາລະນະສຸກ.
  4. ພະແນກຄົ້ນຄວ້າອາຫານ ແລະໂພຊະນະການ.
  5. ພະແນກຄຸ້ມຄອງໂຄງການສາກົນສຳລັບສາທາລະນະສຸກໃນເຂດຮ້ອນ.