ເປົ້າຫມາຍຍຸດທະສາດ

  • 1. ຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອມຊືມ ແລະ ຫັນເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານສາທາລະນະສຸກ ໃຫ້ເປັນແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;
  • ສົ່ງເສີມ ແລະ ດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຂອງຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມ ຮຽກຮ້ອງ ຕ້ອງການ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ພ້ອມທັງສະໜອງ ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ແກ່ຜູ້ກຳນົດນະໂຍບາຍ ໃນການນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສ້າງແຜນການ ແລະ ສ້າງນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບການບໍລິການ ສາທາລະນະສຸກ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ ເລື້ອຍໆໄປ;
  • ພັດທະນາຖານຂໍ້ມູນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກເພື່ອເປັນແຫລ່ງເຕົ້າໂຮມ, ລວບລວມ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຫລັກຖານພິສູດ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ນຳໃຊ້ທຸກ ພາກສ່ວນ;
  • ໃຫ້ຄຳປຶກສາແນະນຳ, ຊ່ວຍເຫລືອ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ແລະ ປະເມີນຜົນ ບັນດາການຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກ ທີ່ດຳເນີນຢູ່ອ້ອມຂ້າງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຕ່າງໆ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແນໃສ່ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບການຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດຂອງຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ສປປ ລາວ ;
  • ປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມືດ້ານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສຸຂະພາບຮ່ວມກັບ ຂະແໜງ ການອຶ່ນໆທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການເຄື່ອນໄຫວ ດ້ານວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ;
  • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.