ໜ້າ​ທີ່​ຂອງພະແນກບໍລິຫານ

  • ຄົ້ນຄວ້າ, ສະຫລຸບສັງລວມ, ສະຖິຕິຂໍ້ມູນ, ແຜນການ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ປະເມີນຜົນ​ການ ຈັດ​ຕັ້ງປະ ຕິບັດ​ແຜນ ແລະ ລາຍງານທຸກການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະ​ຖາ​ບັນ ປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປີ;
  • ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານເອກະສານ, ຂາເຂົ້-ຂາອອກ, ສຳເນົາ, ຈັດພິມ-ຈັດສົ່ງ, ພິທີການ, ຮັບແຂກ, ປະຊາ ສຳພັນ ແລະ ວຽກງານພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງສະ​ຖາ​ບັນ;
  • ຂື້ນແຜນງົບປະມານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບລາຍຈ່າຍ, ເງິນເດືອນ, ວັດຖຸອຸປະກອນ, ຊັບສົມບັດສ່ວນລວມ, ຍານພາຫະນະ, ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ວຽກງານສ້ອມແປງ ແລະ ເຄຫາສະຖານຂອງສະ​ຖາ​ບັນ ລວມທັງວຽກງານຈັດກອງປະຊຸມ, ສຳມະນາຕ່າງໆ;
  • ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານລັດຖະກອນ, ຂື້ນແຜນການກໍ່ສ້າງບຳລຸງຍົກລະດັບ, ສະເໜີການເລື່ອນ ຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນ ແລະ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ຍ້ອງຍໍ ແລະ ວິໄນຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພາຍໃນສະ​ຖາ​ບັນ;
  • ຄຸ້ມ​ຄອງາປະທັບແລະ ກາ​ຊື່​ອງຄະນະສະ​ຖາ​ບັນ;
  • ຮັບຜິດຊອບວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ຄວາມສະອາດຈົບງາມ ຂອງສະ​ຖາ​ບັນ;
  • ປະສານສົມທົບກັບບັນດາພະແນກການພາຍໃນສະ​ຖາ​ບັນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງສະ​ຖາ​ບັນ;
  • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າສະ​ຖາ​ບັນ