ໜ້າ​ທີ່​ຂອງພະແນກຄົ້ນຄວ້າ

  • ຊຸກ​ຍູ້ສົ່ງ​ເສີມ ແລະ ດຳ​ເນີນການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າວິ​ທະ​ຍາ​ສາດສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອສະໜອງ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ແກ່ຜູ້ກຳນົດນະໂຍບາຍຕາມ ຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
  • ພັດທະນາເຄືອຂ່າຍການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ​ແລະ ພົວພັນ​ກັບ​ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງຕ່າງໆ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ທັງ​ພາກ​ລັດ ແລະ ເອ​ກະ​ຊົນ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນປະ​ເທດ ແລະ ຕ່າງ​ປ​ະ​ເທດ ໃນການ​ຈັ​ດຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າວິທະ​ຍາ​ສາດ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ ທີ່​ກະຊວງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກອະ​ນຸ​ມັດ ​ ;
  • ປະກອບສວ່ນສ້າງຫລັກສູດການ​ອົບຮົມ, ສ້າງບັນດາຄູ່ມື, ເຮັດໜ້າທີ່ສິດສອນ ແລະ ​ໃຫ້​ຄຳປຶກ ສາແນະນຳນັກສຶກສາ ແລະ ບັນດານັກວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາ ສາດສາ ທາລະນະສຸກ;
  • ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກ, ເພື່ອສົ່ງເສີມ ການປັບປຸງລະບົບການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ;
  • ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ອື່ນໆ​ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຫົວໜ້າ​ສະ​ຖາ​ບັນ.