ໜ້າ​ທີ່​ຂອງພະແນກຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍ ແລະ ລະບົບສາທາລະນະສຸກ

 

  • ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍ, ສະຫຼຸບສັງລວມແຜນດໍາເນີນການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບົບສາທາລະນະສຸກປະຈໍາເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈໍາປີ ໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
  • ປະກວດສ່ວນສ້າງຫຼັກສູດການອົບຮົມ, ສ້າງບັນດາຄູ່ມື, ເຮັດໜ້າທີ່ສິດສອນ ແະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແນະນໍານັກສຶກສາ ແລະ ບັນດານັກວິຊາການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ ການສໍາຫຼວດສຸຂະພາບ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ການບໍລິການສາທາລະນະສຸກ
  • ສ້າງຫຼັກສູດການອົບຮົມ, ສ້າງບັນດາຄູ່ມື, ເຮັດໜ້າທີ່ສິດສອນ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແນະນໍານັກສຶກສາ ແລະ ບັນດານັກວິຊາການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ ຍົກລະດັບ ແລະ ບໍາລຸງສ້າງ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງສາທາລະນະສຸກ;
  • ດໍາເນີນ ແລະ ບໍລິຫານໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ສໍາຫຼວດພາວະສຸຂະພາບ ແລະ ປະເມີນປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສາທາລະນະສຸກເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ແກ່ຜູ້ກໍານົດນະໂຍບາຍແນ່ໃສ່ປັບປຸງນະໂຍບາຍ ເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ສົມຄູ່ກັບການພັດທະນາໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
  • ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ແນະນໍາ, ຊ່ວຍເຫຼືອ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ແລະ ປະເມີນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກ, ການສິດສອນ ແລະ ການປະຕິບັດໂຄງການສາທາລະນະສຸກ ທີ່ດໍາເນີນຢູ່ອ້ອມຂ້າງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ພະແນກສາທາລະນະສຸກໃນແຕ່ລະຂັ້ນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
  • ດໍາເນີນການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການໃຫ້ບໍລິການຂອງ ສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ພ້ອມທັງສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອປັບປຸງຂອດບໍລິການໃຫ້ມີຄວາມຮັບປະກັນດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງທຸກຖ້ວນໜ້າ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
  • ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ອື່ນໆ​ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຫົວໜ້າ​ສະ​ຖາ​ບັນ.