ໜ້າ​ທີ່​ຂອງພະແນກຄຸ້ມຄອງສັງລວມຜົນຄົ້ນຄວ້າ

  • ພັດທະນາ, ຄຸ້ມ​ຄອງ ຄັງຂໍ້ມູນ (Server) ແລະ ເວ​ບ​ໄຊ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການຄົ້ນຄວ້າ​ວິທະຍາສາດ​ສາທາລະນະ​ສຸກ;
  • ບໍລິການ ແລະ ປັບປຸງຂໍ້ມູນຂ່າວສານການຄົ້ນຄວ້າ​ວິທະຍາສາດ​ສາທາລະນະ​ສຸກ ໃຫ້ທັນສະພາບ ການໂດຍຜ່ານລະບົບອິນເຕີແນັດ, ເວັບໄຊ ແລະ ຫ້ອງສະໝຸດ;
  • ສະຫລຸບ​ຫຍໍ້ຜົນຂອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສະເໜີວິທີການແກ້ໄຂ ບັນຫາຕໍ່ຜູ້ກຳນົດນະໂຍບາຍບົນພຶ້ນຖານມີຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຫລັກຖານພິສູດ
  • ສ້າງວາລະສານວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກ;
  • ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ອື່ນໆ​ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຫົວໜ້າ​ສະ​ຖາ​ບັນ.