ສະຖາບັນມີ​ຊື່​ວ່າ ສະ​ຖາ​ບັນ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ສາດ ຂຽນ​ຫຍໍ້ ສບສ ຊື່​​ເປັນພາສາ​ຝະລັ່ງ  Institut National de  Sante Publique “INSP”   ຊື່​​ເປັນພາສາ​ອັງກິດ National Institute of Public Health  “NIOPH” ແມ່ນຫົວໜ່ວຍ​ວິຊາ​ການໜື່ງ ຂອງ​ກະຊວງ​ສາທາລະນະ​ສຸກ ມີ​ຖາ​ນະ​ທຽບ​ເທົ່າ​ກົມ ພາຍ​​ໃຕ້​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ລັດ​ຂອງ​ກົມ​ການ​ສຶກສາ ​ແລະ ຄົ້ນຄວ້າ​ວິທະຍາສາດ, ມີພາລະບົດບາດໃນການສົ່ງເສີມ, ໃຫ້ການປຶກສາແນະນຳ, ປະສານງານ ແລະ ດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອພັດທະນາລະບົບສາທາລະນະສຸກໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ.