ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຕາງຫນ້າໂດຍສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດ ແລະ ການແພດເຂດຮ້ອນ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ກັບ ສະຖາບັນເບີແນັດ ແມັກຟາແລນ ສຳລັບ ການຄົ້ນຄວ້າທາງການແພດ ແລະ ສາທາລະນະສຸກສາດ ເບີແນັດ ປະເທດ ອົດສຕາລີ ໃນວັນທີ 4 ມີຖຸນາ 2018 ເພື່ອດຳເນີນການສຶກສາຢ່າງເປັນທາງການໃນການສຶກສາທົດລອງໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອທົດສອບດ້ານຄລີນິກ ແລະ ຄ່າປະສິດທິຜົນຂອງການລວມບັນດາກິດຈະກຳສົ່ງເສີມດ້ານໂພຊະນາການໃນຊຸມຊົນແບບສະເພາະ ແລະ ແບບໄວ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາຜົນທີ່ເປັນຫລັກຖານພິສູດເພື່ອຂະຫຍາຍບັນດາກິດຈະກຳສົ່ງເສີມໄປໃນທົ່ວປະເທດໂດຍລັດຖະບານ ສປປ ລາວ.

ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກເປັນສະຖານທີ່ສຶກສາເພື່ອດຳເນີນການທົດລອງແບບນຳໃຊ້ການສຸ່ມຕົວຢ່າງແບບວິທີການຊັ້ນພູມ. 38 ສຸກສາລາ ທີ່ໃຫ້ການບໍລິການ 256 ບ້ານ ແລະປົກຄຸມປະຊາກອນທັງຫມົດ 224,200 ຂອງຫົກເມືອງ ປະກອບມີ ເມືອງກາສີ, ວັງວຽງ, ເຟືອງ, ແມດ, ຫີນເຫີບ ແລະ ເມືອງຫມື່ນ ຈະຖືກຄັດເລືອກ ແລະ ແບ່ງອອກເປັນກຸ່ມທົດລອງ ເຊີ່ງຈະໄດ້ຮັບໝວດກິດຈະກຳແຊກຄຸມສົ່ງເສີມດ້ານໂພຊະນາການສະເພາະ ບວກໃສ່ກັບ ບັນດາການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນທີ່ມີຢູ່ຊຶ່ງເປັນພັນທະຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ  ແລະ ກຸ່ມຄວບຄຸມ ຈະໄດ້ຮັບບັນດາການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນທີ່ມີຢູ່ຊຶ່ງເປັນພັນທະຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກຢ່າງດຽວ.

ບັນດາກິດຈະກຳແຊກຄຸມສົ່ງເສີມດ້ານໂພຊະນາແມ່ນໄດ້ນຳມາປັບໃຊ້ໃນການສຶກສານີ້ໂດຍຫວັງວ່າຈະຊ່ວຍ ແກ້ໄຂບັນດາຕົວກຳນົດໂດຍກົງຕໍ່ການຂາດສານອາຫານໃນເດັກ ແລະ ລູກອ່ອນໃນທ້ອງ: (i) ການກິນອາຫານ ແລະ ສານອາຫານທີ່ພຽງພໍ,   (ii) ຄວບຄຸມພະຍາດຊຶມເຊື້ອ. ລວມທັງການສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ພຽງຢ່າງດຽວ, ການໃຫ້ອາຫານເສີມ, ການໃຫ້ສານອາຫານເພີ້ມ ແລະ ການໃຫ້ທາດວິຕາມິນ ແລະເກືອແຮ່ຈານເສີມໃສ່ໃນອາຫານໃຫ້ເດັກ, ສະພາບສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ການໂພຊະນາການ, ລະບອບການກິນອາຫານທີ່ຫລາກຫລາຍ, ຂ້າແມ່ທ້ອງ, ປິ່ນປົວການຂາດສານອາຫານແບບຈ່ອຍຮຸນແຮງ, ແລະ ການຄຸ້ມຄອງພະຍາດຊືມເຊື້ອ. ກົງກັນຂ້າມ ບັນດາກິດຈະກໍາແຊກແຊງສົ່ງເສີມດ້ານໂພຊະນາການແບບໄວໄດ້ແກ້ໄຂບັນດາຕົວກຳນົດທີ່ສຳຄັນ: 1) ການຄໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ. 2) ພຶດຕິກໍາທາງສັງຄົມ ແລະ ການດູແລ ຢູ່ໃນລະດັບແມ່, ຄົວເຮືອນ ແລະ ຊຸມຊົນ;  ແລະ 3) ສຸຂະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການບໍລິການສາທາລະນະສຸກ.

ການສຶກສານີ້ຈະດຳເນີນເປັນໄລຍະ4ປີ ແລະ ເລີ້ມປະຕິບັດ ໃນປີ2018 ຫາ 2021. ການສຶກສານີ້ໄດ້ຮັບທືນສະໜັບສະໜູນ ຈາກລັດຖະບານອົດສະຕາລີ ໃນການດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າ ຜ່ານ ສະຖາບັນເບີແນັດ ແມັກຟາແລນ ສຳຫລັບການຄົ້ນຄວ້າທາງການແພດ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ.

Related posts

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການສໍາຫຼວດການບໍລິໂພກອາຫານຂອງປະຊາຊົນລາວ ປີ 2016

ຈຸດປະສົງການສຳຫລວດການບໍລິໂພກອາຫານຂອງປະຊາຊົນລາວ ແມ່ນ ເພື່ອສຳຫລວດເບີ່ງການບໍລິໂພກອາຫານຂອງປະຊາຊົນລາວ, ພັນລະນາລັກສະນາຮູບແບບ ຂອງການບໍລິໂພກອາຫານ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖີງສັດສ່ວນການບໍລິໂພກອາຫານຕໍ່ ພະລັງງານທີ່ໄດ້ຮັບ. ການສຳຫລວດແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນທ້າຍປີ...

ກອງປະຊຸມປືກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ຜົນເບື້ອງຕົ້ນຂອງການຈັດບູລິມະສິດ ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຄັ້ງວັນທີ່ 28 ພຶດສະພາ 2018

ວຽກງານຄັົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກ ແມ່ນຈັດຢູ່ໃນແຜນງານທີ່ ຫ້າ ຊື່ງເປັນໜື່ງໃນແປດແຜນງານຂອງ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. ການພັດທະນາ​ແຜນຄົ້ນ​ຄ້​ວາວິ​ທ​ະ​ຍາ​ສາ​ດ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ແລະຈຳເປັນ ເພາະເປັນເຄື່ອງມືອັນໜື່ງ...

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວ ພສ 2561

ເຖິງປີໃໝ່ຈະລ່ວງເລີຍໄປແລ້ວ ທີມງານສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດ ແລະ ການແພດເຂດຮ້ອນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ກໍຂໍອວຍພອນໃຫ້ແດ່ບັນດາທ່ານຈົ່ງມີແຕ່ຄວາມຜາສຸກ, ຄວາມເຈັບຢ່າໄດ້ ຄວາມໄຂ້ຢ່າມີ ແລະ...