ຫົວໜ້າສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດ ແລະ ການແພດເຂດຮ້ອນ

ສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດ ແລະ ການແພດເຂດຮ້ອນ, ກະຊວງສາທາລະະສຸກ ໄດ້ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຈັນຍະທຳການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກຂຶ້ນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 09-11 ພຶດສະພາ 2018 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດ ແລະ ການແພດເຂດຮ້ອນ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ດຣ ນາງ ແສງຈັນ ກຸນນາວົງ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດ ແລະ ການແພດເຂດຮ້ອນ. ຊຸດຝຶກອົບຮົມໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນ ຈາກ EU ໂດຍຜ່ານໂຄງການກ່ຽວກັບ ຄວາມສະເໝີພາບຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານການວິເຄາະບັນດາເຄືອຂ່າຍການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກ ຢູ່ ສປປ ລາວ (LEARN), MCNV, the Netherland ເຊິ່ງເປັນໂຄງການຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດ ແລະ ການແພດເຂດຮ້ອນ ເພື່ອແນ່ໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບັນດາອົງກອນດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ຈຸດປະສົງຂອງຝຶກອົບຮົມ: ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານຈັນຍາທຳການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກ ໃຫ້ແກ່ນັກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກ ຫຼື ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກຢູ່ ສປປ ລາວ ດຳເນີນໄປຢ່າງມີຈັນຍາທຳ.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຊຸດຝຶກອົບຮົມ: ແມ່ນມາຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆອ້ອມຂ້າງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ມີຈຳນວນທັງໝົດ 40 ທ່ານ.

ການອົບຮົມຈັນຍາທໍາການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກ, ສະໜັບສະໜຸນໂດຍ EU ໂດຍຜ່ານໂຄງການ LEARN, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລະຫວ່າງວັນທີ 09-11 ພຶດສະພາ 2018
ການອົບຮົມຈັນຍາທໍາການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກ, ສະໜັບສະໜຸນໂດຍ EU ໂດຍຜ່ານໂຄງການ LEARN, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລະຫວ່າງວັນທີ 09-11 ພຶດສະພາ 2018

ຊຸດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ປະກອບບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບ: ປະຫວັດສາດຄວາມເປັນມາກ່ຽວກັບຈັນຍາທຳການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ບັນດາຫຼັກການພື້ນຖານດ້ານຈັນຍາທໍາ, ຂະບວນການຍິນຍອມເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄວ້າ, ບັນດາຫຼັກການ ແລະ ຂະບວນການຍິນຍອມເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄວ້າ, ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມອັນຕະລາຍ, ຜົນປະໂຫຍດ, ການໃຫ້ສິ່ງຈູງໃຈ ແລະ ການບັງຄັບ, ການຫຼັກເອົາຄວາມຄິດ ຫຼື ບົດຮຽນຂອງຄົນອື່ນມາເປັນຂອງຕົນ (Plagiarism). ການປອມແປງ/ການປັ້ນເລື່ອງ (Fabrication), ຄວາມຂັດແຍ່ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ (Conflicts of interest), ວຽກງານຈັນຍາທຳການຄົ້ນຄວ້າຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ການຍື່ນບົດສະເໜີຄົ້ນຄວ້າເພື່ອຂໍອະນຸມັດດ້ານຈັນຍາທໍໍາການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຢູ່ ສປປ ລາວ.

Related posts