ຫໍສະໝຸດ ສ.ບ.ສ

ຫໍສະມຸດ ສ.ບ.ສ ແມ່ນຫ້ອງອ່ານປືຶ້ມ ແລະ ມີປື້ມຈຳນວນໜື່ງສາມາດຢືມໄປອ່ານໃດ້

ສະຖານທີ່ແມ່ນ ຢູ່ທະໜົນສາມແສນໄທ ບ້ານເກົ້າຍອດ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ: +856 21 250-670
ແຟກ: +856 21 214012

ຢູ່ຊັ້ນສອງຕືກ ສ.ບ.ສ

ຄັງເອກະສານ