ວິໃສທັດ

ເພື່ອບັນລຸການປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ລະບົບສຸຂະພາບ ໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມທີ່ດີເລີດ

ເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດ