ສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດ

  • ທະໜົນສາມແສນໄທ ບ້ານເກົ້າຍອດ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
  • ໂທ: +856 21 214012, 250670
  • ແຟກ: + 856 21 214012
  • ອີເມວ:  contact@nioph.gov.la
  • Website: https://www.nioph.gov.la

ຕິດຕໍ່