ໜ້າ​ທີ່​ຂອງພະແນກຈັນຍາທຳການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ

  • ເປັນ​ກອງ​ເລຂາ​ໃຫ້​ຄະນະ​ກຳມະການ​ຈັນຍາທຳ​ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ​ສາທາລະນະ​ສຸກແຫ່ງ​ຊາດ;
  • ລົງທະບຽນຂໍຈັນຍາທຳການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກ ທີ່​ຖືກ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ຈາກ ຄະນະ​ກຳມະການ​ຈັນຍາທຳ​ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ​ສາທາລະນະ​ສຸກແຫ່ງ​ຊາດ;
  • ພັດທະນາຄູ່​ມືຈັນຍາທຳ​ການຄົ້ນຄວ້າ​ວິທະຍາສາດ;
  • ຕິດຕາມ​ກວດກາ​ການ​ປະຕິບັດ​ຈັນຍາທຳ​ດ້ານ​ການຄົ້ນຄວ້າ​ວິທະຍາສາດ;
  • ປະສານງານສົມທົບກັບມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ, ວິທະຍາໄລ ແລະ ໂຮງຮຽນ ​ແລະ ສູນ​ຝຶກ​ອົບຮົມໃນການໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ສິດສອນ ແລະ ອົບຮົມດ້ານຈັນຍະທຳ ການຄົ້ນຄວ້າ;
  • ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ອື່ນໆຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຫົວໜ້າ​ສະ​ຖາ​ບັນ.