ພິທີມອບຮັບສະຖາບັນການແພດເຂດຮ້ອນຝຣັ່ງໂກໂຟນີໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້
ພິທີປະກາດການຈັດຕັ້ງຂອງ ສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດ ແລະ ການແພດເຂດຮ້ອນ
Adolescent Research Day 2017
11th National Health Research Forum