ວິ​ໃສ​ທັດ

ເພື່ອບັນລຸການປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ລະບົບສຸຂະພາບ ໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມທີ່ດີເລີດ